Mission statement - ANBI status

GFN logo new bigger narrow

Mission statement

Shorebird populations worldwide are declining and their habitats are under stress from human factors including global climate change. To underpin the conservation of the migratory shorebirds that connect us all, the Global Flyway Network aims to foster and conduct global cooperative ecological and demographic research.

Below this page contains information regarding the ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of Global Flyway Network - a requirement under the Dutch law.

 

De stichting Global Flyway Network heeft in oktober 2017 de ANBI-status aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Alleen organisaties die zich voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut krijgen dit keurmerk. Voor de duidelijkheid zetten we een aantal zaken op een rij.

ANBI docs 5

Statutaire doelstelling:

  1. De algemene doelstelling van de stichting luidt:
  2. het bevorderen, en financieel mogelijk maken, van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de demografie en ecologie van vogels, met name de soorten die afhankelijk zijn van zeer ver uiteen- gelegen broedgebieden, pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden en dus per jaar vele duizenden kilometers moeten afleggen om hun jaarcyclus tot een goed einde te brengen, zoals steltlopers (Charadrii)
  3. het demografische en ecologische onderzoek aan een beperkt aantal en goed gedefinieerde trekvogelpopulaties is er op gericht om (1) de vinger aan de pols van de populaties te houden in de zin van het bijhouden van reproductie en overleving, alsmede het opsporen van de manier waarop ecologische omstandigheden reproductie en overleving van individuele vogels beïnvloeden (sentinel service), (2) om op zo’n manier voldoende verhalen te genereren die moeten helpen om de belangstelling van het grote publiek voor deze zeldzame en bedreigde diergroep levend en actueel te houden (stories), en (3) te dienen als basis voor diepgaander wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van habitatkeuze en aantalsveranderingen en de consequenties van aantalsveranderingen op overlevingskansen (science).
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inschakelen van wetenschappers, studenten, waarnemers en andere vrijwilligers.

Beleid: volgt op korte termijn.

Beloningsbeleid: Global Flyway Network kent een onbezoldigd bestuur. De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden, alleen reiskosten en/of  andere gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed. Medewerkers worden beloond zoals door het bestuur is vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk de CAO werkgeversvereniging onderzoekinstellingen wordt gevolgd.

Jaarverslag: volgt op korte termijn.

Financiële verantwoording: volgt op korte termijn.